Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.